MBBSdoctor.com

    Because you deserve better health

Health || Disease  ||  Doctor  ||  Hospital  || Ambulance || Blood Bank  ||  Diagnostics || Drug Store

Category:    Disease: 

  

Blisters

fww gw fxk

Signs and Symptoms

1. Sore, fluid-filled bubbles on skin, sometimes appearing in clusters. They range in size from a pinpoint to more than several inches across.

2. Itching and inflammation (sometimes).

 

What to do now

Usually no treatment is necessary since new skin forms underneath the affected area and the fluid is simply absorbed.

1. Friction blisters:

1. Popping a blister increase the risk of infection, so its best to leave a small one alone. To drain a large painful blister: Cleanse the area with sevlon or other similar antibiotics. Using a sterile needle, gently pierce one side of the blister and let it drain. Then apply antibiotic cream and cover it.

2. Dont pull off or cut away the loose skin from a broken blister. The new skin underneath needs this protective cove.

3. Cover a broken blister to protect it. Use an ordinary adhesive bandage for a small blister or a gauze pad and adhesive tape for a large one. Change the bandage daily or more often if it gets wet.

2. Burn blisters:

1. Flush the affected area immediately with lots of cool water or a saline solution. Dont rub or place ice on burns.

2. Never pop a burn blister.

 

When to call a doctor

1. If a blister is caused by a burn and affects a large area, and is very painful. Blisters indicate a second-degree burn. Some second-and all third-degree burns require a doctors care.

2. If your blisters are the result of a skin disorder or contact with chemicals or other toxic agents.

3. If the fluid in the blister isnt clear. White, green or yellow discharge may signal infection.

 

How to prevent it

1. Wear gloves during activities that you do only occasionally, such as shoveling soil, sweeping, or lifting heavy objects.

2. Keep your feet dry. Wear absorbent hole free socks. Wear socks that fit well; socks that bunch up can cause blisters.

3. Dust your feet with an antifungal powder if they tend to sweat.

4. Have your feet measured when you buy shoes and wear only shoes that fit.

5. Have your shoes repaired regularly. Worn soles dont protect the feet and worn linings can chafe the skin.

6. Put petroleum jelly on areas, such as the heel, where socks are likely to rub.

xgwed

DPxmqw

lwkxme

UWU xhow

 

xgmxgbwlt hxZ xgx

VarsityAdmission.COM

lqY I DeoM

1. ZKk Dek jYwbwtK Zkl ebwa oixZ fyxZ, KLdI KLdI Glw Q Q pt Rd dt Glwk AwKwk QwU GKUw xgb aK k Kk KtK Bx ej pZ ewk

2. Aww pwd PlKwxd Ggv ebwp (KLdI KLdI)

 Ky Kkw DxPZ

owcwkYZ Kwd xPxKuowk etwRd pt dw Kddw Aww ZKk xdP AwgwkI dZd ZK Rd dt Ggv j ZklUK awK oUKI mwxnZ pt

1. Nnw wkw Dued fww:

1. fwwK fwxUt xbl ovwiYk S^xK awK G KwkY QwU fwwlwK gxm dwrwPwrw dw KkwB hwlw jxb gr Ggv jYwbwtK GKxU fwwK Mwxlt xbZ pt oqˢ: Aww pwdxU eai owhld xKvgw G RwZyt Adwd GxUgwtwxUK xbt exkwk Kk xdd Ggwk GKUw UkwBl (RygwYi֣) oB xbt fwwUwk GKxbK owiwY f^wUw Kkd Ggv hZkk ZklxUK gxrt jZ xbd

2. Gkek GxUgwtwxUK xi lwxMt pwdxU Zlw gw gwGBW xbt AwUK xbd

3. j xXl Ggv Aww ZKUK ktQ oUw Zl flgd dw, Kddw dZd ZK RdwZ Dek IBUK AwQwbdk etwRd ktQ f^U jwItw fwwK kqw KkZ KwdxKQ xbt XK xbd owcwkY Kwd AwVwlw gw˫R xbtI KwRUw KkZ ewkd xKvgw MR ewW xbtI XK xbZ ewkd jxb fwwUw gr pt exZxbd gw˫RUw gbl xdd Awk jxb oUw xhR jwgwk gw xo pt oqˢ jZwgwk xhRg ZZwgwk gw˫R gbl xdd

2. er jwItw aK o fww:

1. Aww pwd AdxZxgl˹ ja exkiwY Vww ewxd Xwld xKvgw owlwBdk bgY gw olmd Xwld Aww RwtMwxU Nngd dw Ggv oLwd Kwd gkf Pe ckgd dw

2. er jwItw aK o fwwK KLdB Mwlgd dw

 

KLd Wwwk bLwgd

1. jxb fwwxU ZK er jwgwk KwkY o pt Ggv AwKwk gr pt, jYwbwtK pt fww plw er jwgwk ZygZwk xZyt I (oK xWMy gwY) xKQ xKQ xZyt k Ggv oKl ZZyt kk er jwItw qZk xPxKuowt Wwwkk mkYwed pItw DxPZ

2. jxb Awedwk fwwlw ZKk oiowk KwkY xKvgw Kwd xgnw ebwak Qwtwt gw kwowtxdK bgk Qwtwt ox pt

3. jxb fwwk hZkk ZklxU exkwk dw pt jxb fww aK owbw, ogR gw plbU Kwd Zkl xdMZ pt oqˢ oUw Nwt exkYZ ptQ

 

Kyhwg exZkwc Kkgd

1. jog KwR Awexd iwS ic Kk awKd olw Kkwk oit pwZ Mwho er xdd, jid iwxU Kwewdw, iwQwixQ xKvgw hwky g Dˣwld Kkw

2. Awedwk ew K kwLd jog iwRw mwnY qi Ggv xQr jwItw xQb dB olw ggpwk Kkd jog iwRw Awedwk ewt hwlwhwg iweoB pt olw exkcwd Kkd jog iwRw xdP di Rxrt jwt olw exkcwdk flI ewt fww DVZ ewk

3. Awedwk ew Nwiwgwk egYZw awKl fwwo exZkwc Kk GkKi ewDWwk ewt e Kk xbZ ewkd

4. RZw Kdwk oit xVKiZw ewtk iwe bL ewtk owa oxVK iwek RZw xKdd

5. Awedwk RZw xdtxiZ ikwiZ Kk xdd RZwk qt jwItw owl ewtk ewZwK ja exZkwc xbZ ewk dw RZw erZ erZ ekwdw pt Ml oUw ZKk qxZ owcd KkZ ewk

6. ewtk jog pwd iRwk Nnw lwMwk owgdw gxm oog pwd eUwxltwi Rxl lwMwZ ewkd, jid ewtk MwrwxlZ

Skin, Scalp & Nails || Acne || Blisters || Boils || Corns and Calluses || Dermatitis || Eczema || Fungal Infections || Hives || Ingrown Toenails || Lice and Scabies || Psoriasis || Shingles || Skin Cancer || Warts
Behavior & Emotions || Children's Health || Ears || Eyes || General Problems || Head and Nervous System || Heart & Circulation || Men's Health || Mouth || Muscles, Bones, & Joints || Nose, Throat, Lungs & Chest || Sexual Health || Stomach, Abdomen & Digestive System || Urinary System || Women's Health ||
Pi, dL || GKxd gw iQZw || fww gw fxk || xgfwUK || Krw erw Ggv ikw ZK || WwkiwxUxUo gw ZKk ebwp || GKxRiw || QwKgwxpZ kwM || pwBh gw PikwM xgmn || ewtk dLk hZkk xbK gr IVw || DKd Ggv Lwo-e^wPrw || o#xktwxoo gw KQkwM || xmlR gw KxUbwb || xd Kwowk || Aw^xPl
AwgM I AwPkY || xmk wp || Kwd || PwL || owcwkY oiow || iwaw I owtZ || puxe I k owld || eknk wp || iL || iwvoexm, pwr, Rwrw || dwK, Mlw, fofo, gK || j#d wp || ewKpxl, ZleU, exkewKZ || BDxkdwxk xoUi || dwkyk wp ||

Site Map   Disclaimer    Copyright 2005-2006 : www.mbbsdoctor.com